<< Back

Graves #1-42

ELEONORA HENRIETTE ERICHSON, Grave #1 "Herunder hviler ELEONORA HENRIETTE ERICHSON föd Hansen givt med Kongl: Boghdr: Erichson den 13de Januar
CARL HENRIK KAALUND, Grave #2 "CARL HENRIK KAALUND föd d: 17 Sept. 1837, död d: 11 Decbr: same Aar."
CLAUS LANGHAAR SMIDT, Grave #3 Herunder hviler Regieringsraad og Skifteforvalter, Ridder af Dannebrogen CLAUS LANGHAAR SMIDT Fød i Jylland den 30te September 1781 død paa St. Croix den 28de December 1822.------ Tidligere nedlagtes ogsaa her to af hans i spæd Alder bortkaldte Sønner. ------
IOHANNES KIRCHHOFF, Grave #4 "In Memory of IOHANNES KIRCHHOFF who was born the 11th June 1805 and died 15th July the same year."
JENS KRAGH KIRCHHOFF, Grave #5 "Embedsmanden Ægtefællen og Faderen JENS KRAGH KIRCHHOFF födt Den 7de Nov. 1784, död Den 26de Nov. 1834. Helligedes dette Minde af hans efterladte, dybt sörgende Enke og Börn. ----- Livets maal og idræt han fuldendte. Ved hans bortgang savnets taarer randt, Til de frommes lyse hjem han vendte, Vi ham tabte, men han Himlen vandt. ------"
JACOBINA KIRCHHOFF, Grave #6 "In memory of JACOBINA KIRCHHOFF who was born the 3d October 1800, and died June 16th 1805."
FREDERIK WILHELM MÜFFELMANN, Grave #7 "Her hviler en ædel Yngling FREDERIK WILHELM MÜFFELMANN föd den 12 Febr: 1781 död den 12 April 18_7. Og den brave Mand "

JOHN FRIDERIK TUTEIN, Grave #7 "JOHN FRIDERIK TUTEIN B__nman(?) i Christiansted paa St. Croix Död i November 181(8?) ___Brödres ___ Hjertelige Minde"

 
CARL METHLING, Grave #8 (øverst) "Her under hviler Støvet af vor kjære Broder CARL METHLING * 1 Nov. 1858 † 9 Janr. 1879 Sees vi aldrig mer hernede Under dette Stjernetag I den store Helgenkjæde Mødes vi paa Herrens Dag."
ANE D.E. HOLM, Grave #9 (nederst) "ANE D.E. HOLM Født den 16. Januar 1846 paa Bornholm Død den 22. Octbr. 1878. Elsket og savnet."
JOHANN WOLDBYE MAURITZEN, Grave #10 "Til Kierlig Erindring om Conferends Raad JOHANN WOLDBYE MAURITZEN Regerings Raad, Ridder af Danebrog og Danebrogsmand, födt d: 1 April 1772 död d: 10 Martz 1839. ----- agtet og ÿndet af alle sine Samtidige herpaa Øen, hvortil han ankom i Aaret 1794. har han under sid lange Ophold her, været ansat i forskillig Embeds Stillinger, hvori han med Iver og Redelighed udförte de ham paalagte Pligter."
HENRIK R. NIELSEN, Grave #11 "HENRIK R. NIELSEN f. i Kjøbenhavn d. 27 Mai 1840 d. d. 15 December 1855."
ANNA HOCHBRANDT, Grave #12 “ANNA HOCHBRANDT, født Hostrup-Schultz død den 14 Juli 1883.”
ASMUS BRODERSEN, Grave #13 “ASMUS BRODERSEN, födt den 15. Julÿ 1836, död den 4. Februar 1853. ----- Med Smerte begræde Dine Forældre og Brödre Din ak, alt for tidlige Död; thi Du var en Kjærlig og haabefuld Sön og Broder. ------ Fred i Iesu Navn, Fred være med Dit Stöv. Hoseas 6.1-2. ------
ANNE KIRSTINE CLARCK, Grave #14 “Her lagdes ned Til Gravens tause Fred Til Stövets sidste Hvilested En ædel Moder, ærlig Dannequinde, Hvis elskte Minde Af Börns og Venners Hjerte ey vil svinde. ------ Efter 66 Aars möisom Vandring i Livet Hvoraf Halvdelen her paa Øen Elsket af Frænder og sørgende Børn yndet Af Hver der kiendte hendes Utrættelighed, Sank ned i Iordens Favn - ak, alt for tidlig Den 29de August 1816. Madame ANNE KIRSTINE CLARCK (forts.) (#14 forts.) f¢d den 22 August 1750 ------ Taarer quæle Stemmen, Barmen Slaaer Høit ved Gravens aabne Giemme. Iamren, Moder ey dit Øre naaer. Ei Du kan vor Vemods graad fornemme, Men hvor Livets Gaade vorder løst, Udi Evighedens lyse Flamme, Der skal vi, o saligfulde Trøst - Vist igien vor Kierlighed Dig stamme!!! .. . . .”
FRANCISCA SMITH, Grave #15 "Her hviler min afdöde Veninde FRANCISCA SMITH födt den 29de Aug.st 1769 og döde pludselig den 14 Julÿ 1816. I.L. Müller."
WILHELM SOPHUS ANDREAS von ROSEN, Grave #16 "Her hviler WILHELM SOPHUS ANDREAS von ROSEN Dr. med. Ridder af DBG. født den 15 Mai 1820 i Pløen, død den 17. Juli 1866 paa St. Croix. Og naar jeg er gaaen bort, og faaer beredt Eder Sted, kommer jeg igjen og vil tage Eder til mig, at hvor jeg er, skulle ogsaa I være."
OTTO CHRISTIAN MÜLLER & MARIA ELISABETH, Grave #17 "Her gjemmes Stövet af OTTO CHRISTIAN MÜLLER död i sit Alders 63 Aar - og hans Kone MARIA ELISABETH födt Schuster, döde i sit Alders 61 Aar. Han var i en Række af Aar Secretair og Notarius Publicus her paa Øen."
JENS PETER TIKIÖB, Grave #18 "SACRED to the Memory of JENS PETER TIKIÖB, born in Copenhagen November 20th 1818, departed this life August 29th 1854. ------ Blessed are the dead which die in the Lord.. Rev. 14, Chap. 13, Vr. ------"
KITSEY NÆSER, Grave #19 "SACRED to the Memory of KITSEY NÆSER who departed this life, on the 1st August. 1827. Æ. 50 Y'rs & 8 mo's. ------"
FREDERIK WILLIAM BENTZON, Grave #20 "FREDERIK WILLIAM BENTZON, fød den 12te September 1808, død den 1ste Juli 1853. Salomo's Ordsprog 10. 7. En Retfærdigs Ihukommelse er til Velsignelse. Denne Mindesten blev oprettet af hans sørgende Venner."
IOHAN CHRISTIAN KLYVER, Grave #21 "Her under hviler Archivar IOHAN CHRISTIAN KLYVER født i Kjøbenhavn den 12 October 1803 død den 18 Juni 1856. Dette Minde Sattes af hans kjærlige Søstre."
JOHANNES v. SOLLINGEN MAGENS, Grave #22 "HERUNDER hviler det forkrænkelige af Major JOHANNES v. SOLLINGEN MAGENS, R. af (D?) födt den 24de Juni 1794 (skjult i muren) död den 19de December 1837. ------ Til en dyrebar, men smertelig Erindring om, hvad han var for hende i Livet, og hvad hun tabte i ham i Döden Lægger den dybt sörgende Enke, forinden hun forlader et Land, hvor den ædleste Mands Hjerte, saalænge det slog, lyksaliggjorde hendes Dage, denne Mindesten paa hans Grav. ------ Herren gav, Herren tog, Herrens Navn være lovet. H(j ob) 1. 21. ------
CHRISTINE DOROTHEA KNUDSEN, Grave #23 (øverst) "† CHRISTINE DOROTHEA KNUDSEN født Andersen * 15 Juli 1864 †3 Januar 1893."
NIELS ANTHON BAHNEBERG, Grave #24 (nederst) "† NIELS ANTHON BAHNEBERG * 22 August 1812 † 3 Juli 1865. "
OLE BORCH ACHE, Grave #25 "Her under hviler Overauditeur og Adv: Reg. OLE BORCH ACHE han döde d: 19de Junii 1821. Alder 44: Aar."
ELLEN CATHARINE GRADMAN, Grave #26 "Her hviler ELLEN CATHARINE GRADMAN Fød. i. Malmø 1761 Død paa St. Croix dn. 12te Decembr.1790 i hendes 29de Aar. Et Følsomt Tab For Fader og Børn."
MARGRETHA SOPHIA OHM & MARTIN PETER OHM, Grave #27 "Her hvile De jordiske Levninger af MARGRETHA SOPHIA OHM, födt Rasch Som var i sit Ægteskab paa 18de Aar med den Lutherske Præst paa St. Croix, MARTIN PETER OHM. af hvilket Ægteskab blev avlet en Daatter som blev födt 1776. Og döde 1777, Og er begraven paa St. Thomas Kirkegaard. En redelig Ægtefælle, som i alt saae paa. Og arbeidede for sin Mands Beste. Oprigtig Elskere af Guds Ord, som Alvorlig sögte sin Sjæles Frelse. En Kors Dragere som især i de __Sidste Aar af hendes Liv prövede Meget haarde Lidelser. Var födt 1745. Döde den 27de Augusti 1792 efter 5 Dages Sygdom.~ ------ Fo__re döde og elderes Liv er Skjul med Christus i Gud. Men naar Christus bort- Unknown, Grave #27 "___ og bliver aabenbaret, skal i og blive aabenbarede med ham i herlighed. Col. 3; 3.4 V."
FREDERIK MOLTKE, Grave #28 (øverst) "Her under hviler Støvet af Kammerjunker FREDERIK MOLTKE født i Danmark 3 Dcbr. 1828 død paa St. Croix 23 Octbr 1857. Elskelig Søn, kjærlig Broder. Dybt begrædt af Forældre og Sødskende."
CHRISTIAN PETER HØY, Grave #29 (nederst) "CHRISTIAN PETER HØY fød den XXI Avgust MDCCLXXII (1772) død den XXXI Ianvarii MDCCLXXIX (1779) oo-oo-oo-oo
CHR. FRIEDERICHSEN, Grave #30 "Herunder hviler CHR. FRIEDERICHSEN födt i Kjöbenhavn den 6te May, Anno 1753 död i St. Croix den 17de October Anno 1801 i sit alders 48. Aar, 5 Maaneder og 11 Dage.
ASMUS PETERSEN, Grave #31 "Her hviler ASMUS PETERSEN, fød i Angeln død den 12 March 1812 70 Aar.
H. BEYERHOLM, Grave #32 "Herunder hviler det Jordiske af Capt.n H. BEYERHOLM død den 20de Januarii 1827, i sit Alders 35 Aar. ------ Han var en retskaffen Og virksom Borger. Venne Haand reiste ham Dette velfortiente Minde. ------ * * * *"
Gravsten, talt fra den nordligste ende af Danish Cemetery - 1. række fra vestmuren: #33) (væltet sten - evt. tekst underneden - sidenhen forsvundet)
FREDERICK OXHOLM KNUTHSEN & ANNA M. BEST, Grave #34 "FREDERICK OXHOLM KNUTHSEN Born May 12 1855 Died Nov. 29 1884. ANNA M. BEST Born Knuthsen Born March 6, 1857, Died July 10, 1898"
INGEBORG E. GRIGG, #35 (kun et aluminiums-mærke) "INGEBORG E. GRIGG died Mar. 28, 1996 aged 89 years."
#36 (lav muret grav uden overligger eller sten/indskrift)
SARAH ANN OXHOLM. Grave #37 (sten væltet) "SARAH ANN OXHOLM født Decbr. 12, 1821 died August 14, 1872. Salig er den som troer."
ANNA DANIELSEN, Grave #38 "Her hviler Madame ANNA DANIELSEN föd Wonsild den 27de Augusty 1759 döde den 21de Juny 1793 i sit Alders 33 Aar, 9 Maaneder, 25 Dage, efterladende sin Enkemand 2 Sönner."
ASTRID LIMPRICHT, #39 "ASTRID LIMPRICHT, födt Schau. Enke efter Guvernör Limpricht. * Kjöbenhavn, Danmark 8 August 1863 † Christiansted, St. Croix 15 Oct. 1936."
ANN MARIAELIZABETH WITTROG, Grave #40-A "ANN MARIAELIZABETH WITTROG, born Cuming, born the 26th of March, 1803 died the 12th of January 1851."
JOHN LUDWIG WITTROG, Grave #40-B "JOHN LUDWIG WITTROG, born the 31st of A (-pril eller -ugust / sten revnet) 1803 died the 20th of January 1851."
ANNA HEEGAARD, Grave #40-C "Johannes Ludwig Wittrog was burried in the grounds of his estate, "Adershvile", here, too, lieth his step-sister ANNA HEEGAARD. His tomb has been obliterated in the years passed: hence his Danish descendants had this bronze plague mounted on the grave of his spouse in A.D. 1966. R. I. P."
I.C. TESTMAN & ANDREA C. TESTMAN, Grave #41 "Her hviler I.C. TESTMAN Oberformynder paa St. Croix død den 20de May 1798. Og hans Kone ANDREA C. TESTMAN død den 25 December 1799."
HANS WILHELM ROSENWINGE, Grave #42 "HANS WILHELM ROSENWINGE. Premier Lieutenant i Søe Etaten Fød den 29de Mai 1803. død den 3die Januari 1834. "

Back to menu